اگر میخواهید کیبورد بجای حروف /گ/چ/ج/م/ن/و/د/ه/و......1/2/3/4/5/6تایپنکندctrl+num lk

تا درست شود هیچ راهی دیگر برای درست کردنش نیست این مفید ترین راه است

با سپاس

ای تی 

گیمز            

 

 

اگر میخواهید کیبورد بجای حروف /گ/چ/ج/م/ن/و/د/ه/و......1/2/3/4/5/6تایپنکندctrl+num lk

تا درست شود هیچ راهی دیگر برای درست کردنش نیست این مفید ترین راه است

با سپاس

ای تی 

گیمز