حداقل سیستم اجرای بازیwatch dogs

PROCESSOR:intel.core2QuadQ64002.13GHz   OR    AMD  phenom9500Quad_core

 

OS:Windows   7  64 bit

 

 

MEMORY::6 GB

 

 

 0 VIDEOCARD:nVidia  GTX 650 1GB  OR  ATI Redeon  HD  679

 

 

 

 

 

PROCESSOR:intel.core2QuadQ64002.13GHz   OR    AMD  phenom9500Quad_core

 

OS:Windows   7  64 bit

 

 

MEMORY::6 GB

 

 

 

 

VIDEOCARD:nVidia  GTX 650 1GB  OR  ATI Redeon  HD  6790